[1]
N. . Viết Lộc và P. . Thị Thảo Nguyên, “NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ”, VMJ, vol 516, số p.h 2, tháng 7 2022.