[1]
N. . Quang Đức, L. . Bình Nguyên, và N. . Tài Sơn, “LỰA CHỌN VỊ TRÍ LẤY VẠT DA XƯƠNG MÁC TỰ DO TRONG ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHỨC HỢP XƯƠNG HÀM DƯỚI SAU CẮT UNG THƯ”, VMJ, vol 516, số p.h 2, tháng 7 2022.