[1]
H. . Thy Nhạc Vũ, T. . Anh Duyên, L. . Phước Thành Nhân, và T. . Văn Khanh, “PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH NĂM 2021”, VMJ, vol 516, số p.h 2, tháng 7 2022.