[1]
N. . Quang Huy và Đặng . Khải Toàn, “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN CHẤN THƯƠNG GAN TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115”, VMJ, vol 517, số p.h 2, tháng 8 2022.