[1]
N. . Tấn Vinh, N. . Hữu Dũng, và L. . Việt Thắng, “MỐI LIÊN QUAN NỒNG ĐỘ PROTEIN PHẢN ỨNG C VỚI XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH CẢNH VÀ KIỂM SOÁT GLUCOSE MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2”, VMJ, vol 517, số p.h 2, tháng 8 2022.