[1]
T. . Huy Hùng, Đinh . Gia Khánh, và B. Thị Thanh Vân, “TIÊM KHỚP CÙNG CHẬU DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA CẮT LỚP VI TÍNH: NHỮNG KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU”, VMJ, vol 517, số p.h 2, tháng 8 2022.