[1]
B. . Huy Mạnh, L. . Phùng Thành, và T. . Duy Dương, “KẾT QUẢ VI PHẪU THUẬT U GÓC CẦU TIỂU NÃO ĐƯỢC PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC”, VMJ, vol 517, số p.h 2, tháng 8 2022.