[1]
C. . Văn Công, “U TẾ BÀO MẦM TINH HOÀN TẠI TRUNG THẤT – TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ BÁO CÁO CA BỆNH”, VMJ, vol 517, số p.h 2, tháng 8 2022.