[1]
T. . Văn Vĩnh, Đoàn . Minh Trí, và T. . Xuân Vĩnh, “CHẤT LƯỢNG CỦA PHỤC HÌNH MÃO RĂNG SỨ KIM LOẠI SAU 3 NĂM”, VMJ, vol 517, số p.h 2, tháng 8 2022.