[1]
M. . Thành Nghiệm, N. . Trung Kiên, và Ông . Văn Mỹ, “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH RỐI LOẠN NUỐT Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NÃO CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022”, VMJ, vol 517, số p.h 2, tháng 8 2022.