[1]
P. . Minh Anh và L. . Trung Thọ, “TÌM HIỂU MỐI LIÊN QUAN GIỮA SỰ BỘC LỘ CỦA PD-L1 VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH CỦA UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN DẠ DÀY”, VMJ, vol 517, số p.h 2, tháng 8 2022.