[1]
O. . Tú Mỹ, N. . Kiên Cường, và P. . Thành Suôi, “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH VÀ SỰ TUÂN THỦ TRONG SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI KHOA KHÁM BỆNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU NĂM 2021-2022”, VMJ, vol 517, số p.h 2, tháng 8 2022.