[1]
T. . Văn Giang, T. . Quốc Vương, và N. . Quốc Phương, “ĐẶC ĐIỂM VÀ TIẾN TRIỂN TỔN THƯƠNG PHỔI TRÊN PHIM XQUANG VÀ CT NGỰC Ở CÁC BỆNH NHÂN COVID-19 CÓ VIÊM PHỔI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TW”, VMJ, vol 517, số p.h 2, tháng 8 2022.