[1]
P. . Thanh Vũ, N. . Thị Thùy Dương, N. . Văn Tập, L. . Minh Quang, N. . Đức Huệ, và P. . Thị Diện, “CONG VẸO CỘT SỐNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TIỂU HỌC DÂN TỘC KHMER TẠI 2 TỈNH SÓC TRĂNG VÀ AN GIANG”, VMJ, vol 517, số p.h 2, tháng 8 2022.