[1]
N. . Vinh Quốc và N. . Thị Ngọc Quyên, “BÁO CÁO CA BỆNH GÚT MẠN TÍNH CÓ TĂNG AXIT URIC MÁU ĐIỀU TRỊ BẰNG BÀI THUỐC CỔ PHƯƠNG ‘LỤC NHẤT TÁN’”, VMJ, vol 517, số p.h 2, tháng 8 2022.