[1]
N. . Văn Nguyên, L. . Ngọc Quang, N. . Văn Tập, và N. . Quỳnh Trúc, “ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC VỀ 5S CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ, NĂM 2021”, VMJ, vol 517, số p.h 2, tháng 8 2022.