[1]
L. . Thị Mai Huệ, H. . Đình Anh, N. . Xuân Khái, . N. . Văn Nhân, và N. . Trung Dũng, “ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG TÂM TRƯƠNG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER TIM Ở BỆNH NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ”, VMJ, vol 517, số p.h 2, tháng 8 2022.