[1]
N. . Huyền Thoại, N. . Duy Kháng, và N. . Thị Hồng Tuyến, “TÌNH HÌNH TỬ VONG CÁC BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM TẠI TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021”, VMJ, vol 517, số p.h 2, tháng 8 2022.