[1]
T. . Thanh Hà, N. . Lĩnh Toàn, N. . Quang Duật, và D. . Quang Huy, “NGHIÊN CỨU HÌNH ẢNH NỘI SOI, MÔ BỆNH HỌC CỦA POLYP ĐẠI TRỰC TRÀNG KÍCH THƯỚC TRÊN 10MM”, VMJ, vol 517, số p.h 2, tháng 8 2022.