[1]
C. . Văn Công, “U CASTLEMAN TRONG TRUNG THẤT SAU – TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ BÁO CÁO CA BỆNH”, VMJ, vol 517, số p.h 2, tháng 8 2022.