[1]
T. . Văn Vĩnh, Đoàn . Minh Trí, và T. . Xuân Vĩnh, “CHỈ SỐ NHA CHU, NỒNG ĐỘ INTERLEUKIN 1 BETA TRONG DỊCH NƯỚU Ở RĂNG MANG MÃO”, VMJ, vol 517, số p.h 2, tháng 8 2022.