[1]
N. . Thị Minh Chính và N. . Trường Sơn, “ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TỰ TIN CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY VỀ THỰC HÀNH KỸ THUẬT TIÊM TĨNH MẠCH CHO TRẺ EM”, VMJ, vol 517, số p.h 2, tháng 8 2022.