[1]
L. . Văn Nút, L. . Đức Tín, N. . Hữu Thao, và L. . Thảo Nghi, “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY TĨNH MẠCH CHI DƯỚI MẠN TÍNH BẰNG CLARIVEIN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY”, VMJ, vol 517, số p.h 2, tháng 8 2022.