[1]
T. . Thị Yến Duyên, B. . Thị Châu Phương, N. . Thị Đoàn Hương, P. . Dương Uyển Bình, và P. . Lê An, “KHẢO SÁT NHẬN THỨC GIÁ TRỊ CỐT LÕI TÍNH CHUYÊN NGHIỆP CỦA CỰU SINH VIÊN VÀ SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG”, VMJ, vol 517, số p.h 2, tháng 8 2022.