[1]
L. . Hồng Tuấn và Đoàn . Kim Khang, “ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN NHỊP THẤT Ở BỆNH NHÂN SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU THẤT TRÁI GIẢM TẠI BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH”, VMJ, vol 517, số p.h 2, tháng 8 2022.