[1]
N. . Huy Khánh, N. . Thị Vân Anh, và H. . Hải Yến, “GIÁ TRỊ CỦA NỒNG ĐỘ TREC TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH SUY GIẢM MIỄN DỊCH BẨM SINH Ở TRẺ EM”, VMJ, vol 517, số p.h 2, tháng 8 2022.