[1]
N. . Thị Ngọc, H. . Trần Hưng, và Đặng . Thị Xuân, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN NGỘ ĐỘC CẤP HÓA CHẤT DIỆT CỎ GLUFOSINAT”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.