[1]
H. . Văn Linh, Đoàn . Dương Chí Thiện, và T. . Văn Trầm, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG VIÊM RUỘT THỪA CẤP TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH GIAI ĐOẠN 2019 – 2022”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.