[1]
L. . Thu Thủy, P. . Anh Tuấn, N. . Hoàng Ngân, và L. . Minh Hoàng, “ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CHỐNG VIÊM CẤP CỦA BÀI THUỐC QUYÊN TÝ THANG GIA GIẢM TRÊN MÔ HÌNH GÂY PHÙ CHÂN CHUỘT BẰNG CARRAGEENIN”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.