[1]
Đỗ . Xuân Tĩnh, Đinh . Thị Huệ, và B. . Quang Huy, “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH NHÂN TÂM THẦN PHÂN LIỆT CÓ VÀ KHÔNG CÓ TRIỆU CHỨNG ÂM TÍNH”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.