[1]
N. . Thị Lan Chi, H. . Trần Hưng, và L. . Quang Thuận, “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THAY HUYẾT TƯƠNG 1,5 THỂ TÍCH TRONG SUY GAN CẤP DO NGỘ ĐỘC CẤP”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.