[1]
N. . Thị Hồng Vân, B. . Lê Vĩ Chinh, Đỗ . Quang Dương, C. . Khang Kiệt, T. . Ngọc Nữ Như Ý, và L. . Quan Nghiệm, “XÂY DỰNG THANG ĐO SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH ĐỊNH”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.