[1]
T. . Lê Chiêu Bích, H. . Huỳnh Anh Thi, P. . Đoan Vi, và Đỗ . Châu Minh Vĩnh Thọ, “NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP CỦA CAO ĐỊNH CHUẨN KIỂM SOÁT HÀM LƯỢNG NUCIFERIN TỪ LÁ SEN (NELUMBO NUCIFERA GAERTN.) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.