[1]
T. . Ngọc Anh và C. . Thị Hạnh, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ CĂN NGUYÊN CỦA BỆNH PHỔI MÔ KẼ”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.