[1]
N. . Văn Tại và H. . Văn Phúc, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG NĂM 2021-2022”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.