[1]
N. . Thanh Hà Tuấn và N. . Thị Mỹ Bình, “ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CHỐNG VIÊM PHỔI CỦA VIÊN NANG MỀM TỐNG VỆ NHÂN TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.