[1]
H. . Trọng Tâm, H. . Trung Cang, N. . Trung Kiên, và H. . Kim Minh Tâm, “ĐẶC ĐIỂM CỦA SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ CƠ TIM TRÊN BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM KHÔNG ST CHÊNH LÊN”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.