[1]
T. . Thị Tuyết và N. . Diệu Linh, “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỦA TỔN THƯƠNG VÚ NGẤM THUỐC KHÔNG TẠO KHỐI TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ: MỐI LIÊN QUAN VỚI KHẢ NĂNG ÁC TÍNH”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.