[1]
H. . Thị Kiều Nương, N. . Ngọc Chi Lan, N. . Hoàng Ngân, và L. . Minh Hoàng, “NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG GIẢM ĐAU CỦA BÀI THUỐC HOÀNG KỲ QUẾ CHI NGŨ VẬT THANG TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.