[1]
N. . Thị Thu Huyền, T. Thị Yến Nhi, N. . Ngọc Mai Trúc, B. . Thị Phương Thảo, và N. . Thị Thu Thủy, “XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHI PHÍ – HIỆU QUẢ EMICIZUMAB TRONG DỰ PHÒNG SO VỚI CHẤT BẮC CẦU TRONG ĐIỀU TRỊ THEO NHU CẦU TRÊN NGƯỜI BỆNH HEMOPHILIA A”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.