[1]
S. . Huyền Sanh, L. . Ngọc Diễm, N. . Ngọc Chi Lan, N. . Hoàng Ngân, và L. . Minh Hoàng, “ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP CỦA BÀI THUỐC NGŨ VỊ TIÊU KHÁT THANG TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.