[1]
L. . Bá Tuấn, N. . Văn Hướng, và M. . Đức Thảo, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, ĐIỆN SINH LÝ THẦN KINH CỦA TỔN THƯƠNG DÂY THẦN KINH TRỤ Ở KHUỶU TAY”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.