[1]
Đinh . Tấn Hưng, N. . Thị Tuyết Trinh, T. . Huệ Nghi, và L. . Quan Nghiệm, “XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHI PHÍ – HIỆU QUẢ CỦA APIXABAN SO VỚI CÁC PHÁC ĐỒ CHUẨN TRONG ĐIỀU TRỊ KHỞI PHÁT VÀ DỰ PHÒNG TÁI PHÁT HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH TẠI VIỆT NAM”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.