[1]
Đỗ . Hoàng Quốc Chinh và N. . Quang Trung, “NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ CHẨN ĐOÁN VIÊM HỌNG DO LIÊN CẦU NHÓM A”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.