[1]
T. . Anh Đức, N. . Văn Ba, N. . Đức Liên, và N. . Thành Bắc, “KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ U TẾ BÀO THẦN KINH ĐỆM BẬC CAO TẠI BỆNH VIỆN K TRUNG ƯƠNG”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.