[1]
Đỗ . Xuân Tĩnh, Đinh . Thị Huệ, và B. . Quang Huy, “NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN TÂM THẦN PHÂN LIỆT CÓ VÀ KHÔNG CÓ TRIỆU CHỨNG ÂM TÍNH BẰNG OLANZAPINE”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.