[1]
Đỗ . Hùng Kiên và T. . Thị Hậu, “TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN PHÁC ĐỒ ETOPOSIDE-CISPLATIN TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI THẦN KINH NỘI TIẾT TẾ BÀO LỚN GIAI ĐOẠN MUỘN”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.