[1]
Đặng . Thị Kiều Sa, N. . Thị Thịnh, và M. . Huỳnh Như, “NGHIÊN CỨU TÍNH HỢP LÝ TRONG SỬ DỤNG KHÁNG SINH NHÓM CEPHALOSPORIN ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI Ở TRẺ EM TẠI KHOA NHI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ GIÁ RAI NĂM 2021”, VMJ, vol 519, số p.h 2, tháng 11 2022.