[1]
N. . Thanh Hà và P. . Cẩm Phương, “KẾT QUẢ HÓA XẠ TRỊ ĐỒNG THỜI PHÁC ĐỒ CISPLATIN – 5-FLUOROURACIL UNG THƯ BIỂU MÔ THỰC QUẢN GIAI ĐOẠN II, III TẠI BỆNH VIỆN K”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.