[1]
N. . Văn Đông và P. . Hoàng Tuấn, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, XQUANG GÃY XƯƠNG HÀM TRÊN TẠI BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG HÀ NỘI”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.